Webshop

Informatie

Privacybeleid Versie 1.0 - 13 april - 2021

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U kunt hier lezen welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Drukkerij Hoekstra gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken. Drukkerij Hoekstra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Drukkerij Hoekstra handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie zijn wij

Drukkerij Hoekstra is gevestigd en kantoorhoudend te Sint Annaparochie en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer #01007410

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij

Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • IBAN en tenaamstelling;
 • BTW-nummer;
 • nummer inschrijving KvK;

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Drukkerij Hoekstra of die van een derde partij.

3. Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt
 • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
 • Om gebruik van de diensten van Drukkerij Hoekstra aan u te factureren;
 • Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • Om informatie over u te verstrekken op basis van wet- en/of regelgeving.
4. Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Drukkerij Hoekstra in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens nooit gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Drukkerij Hoekstra kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons. De werknemers van Drukkerij Hoekstra zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kan Drukkerij Hoekstra uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Hoe lang bewaart Drukkerij Hoekstra persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van door u verstrekte orders of tot het moment dat u om verwijdering heeft gevraagd. Drukkerij Hoekstra hanteert de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar als zij verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

6. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Drukkerij Hoekstra of die van een derde partij. Drukkerij Hoekstra maakt gebruik van servers in Nederland.

7. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

Drukkerij Hoekstra heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Drukkerij Hoekstra deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

8. Cookies

Via de website kan Drukkerij Hoekstra gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

9. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij Drukkerij Hoekstra over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@drukkerijhoekstra.nl Drukkerij Hoekstra zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de directie op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Drukkerij Hoekstra uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Drukkerij Hoekstra zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Drukkerij Hoekstra uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@drukkerijhoekstra.nl

10. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11. Vragen en feedback

Drukkerij Hoekstra controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de directie via info@drukkerijhoekstra.nl of een brief sturen naar Drukkerij Hoekstra, Van Harenstraat 23 -27, 9076 BS Sint Annaparochie.